Privacyverklaring

EXPOSURE GmbH is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven
in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.swiss-exposure.com
Greterhof 2
6033 Buchrain
Schweiz
+41795303421
Mark Möhlmann is de Functionaris Gegevensbescherming van EXPOSURE GmbH Hij/zij is te bereiken
via markmhlmann@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken
EXPOSURE GmbH verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of
omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Persoonsgegevens die wij verwerken
EXPOSURE GmbH verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens
achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen social media plugins.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die
jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet
controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de
onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld
worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming
persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
exposure.gmbh@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
EXPOSURE GmbH verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Om goederen en diensten bij je af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming
EXPOSURE GmbH neemt verantwoordelijkheid op basis van geautomatiseerde verwerkingen
besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om
besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens
(bijvoorbeeld een medewerker van EXPOSURE GmbH) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
EXPOSURE GmbH bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen
voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Totdat het sollicitatieproces is afgesloten en
je het contract bij je nieuwe werkgever hebt ondertekend.

Delen van persoonsgegevens met derden
EXPOSURE GmbH deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor
het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met
bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om
te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. EXPOSURE
GmbH blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt EXPOSURE GmbH jouw
persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.
EXPOSURE GmbH verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van
onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
EXPOSURE GmbH gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen
inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze
website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn
noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor
dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook
kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je
internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle
informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
EXPOSURE GmbH gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat
de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden.
Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen
optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat
gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.
Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben
we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer
opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je
browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf
doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele
toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking
van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat
betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken
in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je
andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar
exposure.gmbh@gmail.com.
EXPOSURE GmbH wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen
bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
EXPOSURE GmbH neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed
beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of
via exposure.gmbh@gmail.com.